Política de Privacid

POLÍTICA DE PRIVACITAT (Valencià)

(Actualitzada el 25 de maig del 2018)

En la Societat Excursionista de València Guaita treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teues dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:Responsable del tractament

L’interessat que facilite a Societat Excursionista de València Guaita dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seues dades és realitzat per: Societat Excursionista de València Guaita amb CIF G98949514 i domicili social en Carretera de Malilla, 23-27, 46026-Valencia

Telèfon: 687632704 Correu electrònic: rgpd@societatexcursionistadevalencia.org

Finalitats del tractament de dades

A la Societat Excursionista de València Guaita el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hages facilitat:

 1. Contacte amb el remitent de la informació, donar resposta a la seua sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar, si escau, la seua comanda i portar a terme la prestació contractada per l’usuari, la seua facturació i cobrament.
 3. Gestionar i controlar la cartera d’associats.
 4. Valorar i gestionar, si escau, el seu currículum vitaeper a processos de selecció que s’adapten al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.
 5. L’oferta prospectiva de serveis als associats. 

Durada del tractament de dades

 • Les dades per a la gestió de la relació amb l’associat seran conservades durant tot el temps en què l’associat siga soci. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguen les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps necessari per a donar-ne resposta , amb un termini màxim d’un any.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s’expresse el teu desig de què siguen eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions i les nostres publicacions  seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestes la teua voluntat de suprimir-les.
 • Les dades de currículum vitae per a processos de selecció seran conservades durant tres mesos. 

Legitimació per al tractament de dades

 • La base legal per al tractament de les dades de les finalitats 1 a 4 és l’execució de la prestació del servei corresponent.
 • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seua licitació pel fet que el consentiment s’haja revocat.
 • La base per al tractament dels currículavitaeés el consentiment que ens atorga el candidat en realitzar l’enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

Comunicació de les teues dades

Les dades es comunicaran a les següents entitats:

 • A les entitats financeres a través de les quals s’articule la gestió de cobraments de les quotes socials.

Els teus drets

Tota persona que ens facilite les seues dades té els següents drets:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernesquen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaries per als fins per als quals van ser recollits.

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades o la seua portabilitat, en tal cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta política de privacitat.
 • Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tingues la satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

Dades de tercers

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de

Protecció de Dades en les condicions establertes en l’esmentat precepte. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (Castellano)

(Actualizada el 25 de mayo del 2018)

En la Societat Excursionista de València Guaita trabajamos para garantizar la privacidad en el tratamiento de tus datos personales. Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad para informar claramente de cómo recopilamos, utilizamos y custodiamos los datos de las personas que contactan con nuestra Organización: Responsable del tratamiento

El interesado que facilito a Societat Excursionista de València Guaita datos de carácter personal a través de esta plataforma en línea o por otras vías (por ejemplo, redes sociales) queda informado que el tratamiento de sus datos es realizado por: Societat Excursionista de València Guaita con CIF G98949514 y domicilio social en Carretera de Malilla, 23-27, 46026-Valencia, Teléfono: 687632704 Correo electrónico: rgpd@societatexcursionistadevalencia.org

Finalidades del tratamiento de datos

A la Societat Excursionista de València Guaita el tratamiento de datos se realiza con las siguientes finalidades, en función del motivo por el cual nos las hayas facilitado:

 1. Contacto con el remitente de la información, dar respuesta a su solicitud, petición o consulta y gestionar la publicación de consultas y comentarios y hacer un seguimiento posterior.
 2. Gestionar, si procede, su pedido y llevar a cabo la prestación contratada por el usuario, su facturación y cobro.
 3. Gestionar y controlar la cartera de asociados
 4. Valorar y gestionar, si procede, su curriculum vitae para procesos de selección que se adaptan a su perfil profesional y llevar a cabo las actuaciones necesarias para la selección y contratación de personal.
 5. La oferta prospectiva de servicios a los asociados.

Duración del tratamiento de datos

 • Los datos para la gestión de la relación con el asociado serán conservadas durante todo el tiempo en que el asociado sea socio. Una vez finalizada esta relación, si es el caso, los datos podrán ser conservadas durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato.
 • Los datos para la gestión de consultas y solicitudes se tienen que conservar durante el tiempo necesario para dar respuesta, con un plazo máximo de un año.
 • Los datos relativos a publicaciones de comentarios sobre nuestros productos se mantendrán durante la vigencia y publicidad de los productos o servicios a los cuales hacen referencia, salvo que sea expreso tu deseo de que sean eliminados en cualquier momento.
 • Los datos para el envío de comunicaciones y nuestras publicaciones serán conservadas indefinidamente hasta que, si es el caso, nos manifiestes tu voluntad de suprimirlas.
 • Los datos de curriculum vitae para procesos de selección serán conservadas durante tres meses.

Legitimación para el tratamiento de datos

 • La base legal para el tratamiento de los datos de las finalidades 1 a 4 es la ejecución de la prestación del servicio correspondiente.
 • La base del envío de comunicaciones comerciales a usuarios no clientes es el consentimiento que se ha solicitado, y puede ser revocado en cualquier momento. La retirada de este consentimiento no afectará en ningún caso a la ejecución del contrato, pero los tratamientos de datos con cuyo objeto efectuados con anterioridad no perderán su licitación por el hecho que el consentimiento se haya revocado.
 • La base para el tratamiento de los curriculum vitae es el consentimiento que nos otorga el candidato al realizar el envío del mismo para participar en procesos de selección.

Comunicación de tus datos

Los datos se comunicarán a las siguientes entidades:

 • A las entidades financieras a través de las cuales se articulo la gestión de cobros de las cuotas sociales.

Tus derechos

Toda persona que nos facilitó sus datos tiene los siguientes derechos:

 • Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que lo conciernan. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si procede, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los cuales fueron recogidos.

En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en tal caso únicamente las conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

 • En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si has otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que esto afecto la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, si se tercia, dejaremos de hacerlo para esta finalidad en concreto, excepto por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 • Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran en el apartado “Responsable del tratamiento” de esta política de privacidad.
 • Ante cualquier vulneración de tus derechos, especialmente cuando no tengas la satisfacción en su ejercicio, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles a www.agpd.es) u otra autoridad de control competente. También puedes obtener más información sobre los derechos que te asisten dirigiéndote a estos organismos.

Datos de terceros

Si facilitas datos de terceros, asumes la responsabilidad de informarlos previamente de todo el que prevé el artículo 14 del Reglamento General de Protección

de Datos en las condiciones establecidas en el mencionado precepto.